Barn på skolgård

Skolhälsovård, elevhälsa

Skollagen anger att det för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska finnas tillgång till elevhälsa. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sker på individ-, grupp och organisationsnivå.

  • I elevhälsans gemensamma uppdrag ingår att:
  • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

I Bollebygds kommun vill vi att vår elevhälsa ska fokusera på det friska hos barn/ eleverna, där lärande och hälsa går hand i hand och vi ser lösningar istället för problem.

Vårt elevhälsoarbete är i stor utsträckning förebyggande och har en hälsofrämjande inriktning. Helhetsperspektivet är viktigt både för personalen som arbetar med eleverna och för eleverna själva för att få en känsla av sammanhang, meningsfullhet och begriplighet.

Elevhälsogruppen arbetar kommunövergripande och de har alla tystnadsplikt.

Elevhälsogruppen nås direkt på telefon för rådgivning eller tidsbeställning. Man kan även kontakta elevhälsogruppen genom rektor eller klassföreståndare. Uppdrag från klassföreståndare sker aldrig utan medgivande från vårdnadshavare.