Byggarbete pågår på ett hus

Bygglov och andra lov

Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) när det gäller nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, bland annat så kallade Attefallshus. Även om vissa åtgärder nu är bygglovsbefriade krävs en anmälan, enligt plan- och bygglagen, till kommunen.

Plan- och bygglag för enklare bygglov

Att det ska bli enklare och tydligare att söka bygglov är syftet med plan-och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011. Reglerna för byggåtgärder gör också att byggherrens kontroll och byggnadsnämndens tillsyn skärps.

Plan- och bygglagen reglerar bland annat bygglov och samhällets minimikrav på det som byggs. Allt från mindre tillbyggnader som inglasade altaner till stora kontorshus eller industribyggnader.

Besked om bygglov inom 10 veckor

Handläggningstiden från det att en fullständig ansökan lämnats in ska som huvudregel vara maximalt 10 veckor enligt den nya lagen. Men tiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor.

Enklare bygglov som skärmtak, braskaminer, takfönster, fasadändringar och solpaneler kan gå på några veckor.

Bättre kvalitetskontroll på det som byggs

I den nya lagen skärps kontrollen och besiktningarna på byggen för att kvaliteten ska garanteras. Det är också ökade krav redan i bygglovsansökan på byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning.

Byggherren, som är den som bygger, måste göra en kontrollplan och anlita en certifierad kontrollansvarig.

Under en övergångsperiod till och med 30 juni 2013 kunde den som tidigare varit kvalitetsansvarig godkännas som kontrollansvarig, efter den 30 juni måste numera alla kontrollansvariga vara certifierade enligt de nya reglerna. Mer information om de nya reglerna finns hos Boverket.

Fler kontroller har införts med den nya lagen. Innan man börjar bygga måste man ha ett startbesked och innan byggnaden får tas i bruk måste man ha ett slutsamråd och fått ett slutbesked utfärdat. Kommunens bygglovshandläggare kommer att åka ut och besöka byggarbetsplatsen minst en gång under byggtiden för att se att beslutade villkor hålls.

Alla bygglov ska kungöras i Post- och Inrikes Tidning på nätet och kan överklagas inom fyra veckor. Efter den tiden har bygglovet vunnit laga kraft och kan inte överklagas.

Taxa för bygglov

Länk till plan- och bygglovstaxan finns i kolumnen till höger.

Energi

Ett annat krav i PBL är att en energiberäkning görs. Varför måste jag göra det? För att säkerställa att ditt hus inte har för hög energiförbrukning - vilket blir lika med höga driftskostnader. I många fall ser vi bara investeringskostnaden när vi ska köpa hus, men drifts- och underhållskostnaden är ofta över 50 procent av den totala kostnaden under husets användningstid. I ett längre perspektiv är det alltid lönsamt att bygga bra från början, även energimässigt!

För att få mer information om energi, ta gärna hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare.