Kommunens planarbete

Ansvaret för att planera hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och verksamheter ligger hos kommunen. Utgångspunkten är människors fysiska och sociala behov, samhällets användning av jordens resurser och de kulturella och estetiska värdena i vår bebyggelsemiljö. Det handlar om uppbyggnad av vårt samhälle på lång sikt och det är därför många människor som berörs.

Hur den fysiska planeringen ska bedrivas är till stor del reglerat i plan- och bygglagen och miljöbalken. Lagarna syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor såväl som för djur- och växtlivet.

Du kan påverka

Du som medborgare har alltid möjlighet att påverka pågående planering. Du har rätt att lämna synpunkter på de förslag som du berörs av. Synpunkterna ska du lämna in skriftligt till Samhällsbyggnadsförvaltningen innan sista datum för planen. Läs mer om Planprocessen och hur du kan påverka.

Du kan också om du vill göra en större exploatering själv söka planbesked för att en ny detaljplan ska tas fram.

Planer som kommunen tar fram

Översiktsplan som omfattar hela kommunen, eller delar av kommunen. Används för att ge en överblick över vilka områden kommunen avser att bevara samt vilka som kan bebyggas. Översiktsplanen används vägledande för bland annat beslut om detaljplaner och bygglov.

Detaljplan som reglerar ny sammanhållen bebyggelse eller nu enstaka byggnad som får betydande inverkan på omgivningen. Detaljplaner upprättas för att ge en samlad bedömning av markanvändningen inom ett område. Den ger också en garanterad byggrätt under ett antal år.

Även andra planer, riktlinjer och policyer kan tas fram som påverkar den fysiska planeringen. Ett exempel är den utvecklingsplan som Bollebygds kommun har tagit fram tillsammans med Härryda och Marks kommuner över ett nytt stationssamhälle mellan Bollebygd och Rävlanda.