Dialog och synpunkter

Du som bor i Bollebygds kommun kan vara med och påverka hur kommunen ska arbeta, inte enbart genom att rösta i de kommunala valen var fjärde år. Har du synpunkter, frågor och vill vara delaktig finns flera möjligheter.

Medborgarförslag

Alla folkbokförda kommuninvånare kan lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag kan handla om kommunens verksamheter.

Invånardialog

I Bollebygd vill vi ha ett nära samarbete med våra invånare och vi vill hitta nya vägar att fånga upp invånarnas kunskaper och ideér. Vi vill se dig som en tillgång i att forma framtiden för kommunen. Samråd, möten, enkäter är exempel på dialoger som vi planerar under kommande år.

Kring följande områden har vi haft invånardialog:

  • Vision 2025
  • Översiktsplaner
  • Detaljplaner
  • 100 000 kronors processen för barn och unga
  • Trygghet
  • Trafik
  • 55 + boende
  • Allaktivitetshuset Krafthuset
  • Tillgänglighet för alla

Invånardialog ger förutsättningar för bättre beslut

Förr var det vanligare att vi var med medlemmar i politiska partier och föreningar. Det var då enklare för förtroendevalda att lyssna på medlemmarna och på så sätt ta pulsen på invånarna. Eftersom det inte är lika vanligt idag att vara med i partier och föreningar så behöver vi i Bollebygd pröva nya platser och sätt för att kunna ta del av människors engagemang.

Invånardialog ger politiker och personer i tjänsten förutsättningar att fatta bättre beslut och bättre förstå behov hos invånarna.

Principer för invånardialog

Hösten 2015 antog kommunfullmäktige principer för invånardialog. Principerna ska vara vägledande för kommunen för att kunna genomföra dialogerna på ett bra, trovärdigt och effektivt sätt. Principer för invånardialog, styrdokument kan du läsa mer om via länken i högerkolumnen.

Invånardialog 2016

Under våren 2016 hölls tre invånardialoger för ökad tillgänglighet.

De inkomna ynpunkterna används till det fortsatta arbetet med att få kommunens lokaler tillgängliga i den nationella databas som finns för tillgänglighet på olika platser och i det fortsatta arbetet med tillgänglighet för alla.