Kommunskylt

Kommunens organisation

En kommuns organisation styrs av förtroendevalda kommunpolitiker. De  ansvarar för och fattar viktiga beslut om kommunens olika verksamheter.

Bollebygds kommun är uppdelad i tre nämnder och tre förvaltningar. En utav dessa nämnder är kommunstyrelsen som genom kommunallagen har en ledande och samordnande roll bland nämnderna. De övriga två nämnderna är samhällsbyggnadsnämnden och bildnings- och omsorgsnämnden.

Till varje nämnd hör en förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och bildning- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningarna ska utföra de nämnderna beslutar om. Nämnderna beslutar alltså om vad som ska göras i kommunen, ledningen i förvaltningarna bestämmer hur besluten ska genomföras.

Utöver de tre nämnderna ska kommunen enligt kommunallagen också ha en valnämnd, denna är vilande till dess att ett val ska genomföras.

I varje kommun ska det också finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Denna verksamhet utgör i de allra flesta fall myndighetsutövning mot enskild och har en tillsynsfunktion.