Styrande dokument

Kommunen har rätt att fatta beslut som är bindande för kommuninvånarna inom flera områden, till exempel miljö- och hälsoskydd, avgifter, allmän ordning och trafik.

Som komplement till lagar fastställda av Riksdagen får kommunens förtroendevalda fatta beslut om styrande dokument som gäller kommunens verksamheter och de invånare som bor i kommunen. De styrande dokumenten utgör en kommunal författningssamling.

De styrande dokumenten ska vara tillgängliga på kommunens hemsida på ett samlat och ordnat sätt under den tid som de gäller.

I den kommunala författningssamlingen ingår:

Avgifter och taxor

Planer och program

Reglementen och arbetsordningar

Regler, strategier och policys